#baihoccuocsong – biết được là được

Nhà Giàu nhà Nghèo hòa thuận là được

Ông xã về trễ miễn về là được

Bà xã có càu nhàu thương mình là được

Tiến sĩ cũng được bán rau cũng được

Tất cả phiền não biết xả là được

Kiên trì cố chấp biết buông là được

Bạn bè gần xa nhớ nhau là được

Không phải có tiền muốn gì cũng được

Tâm tốt việc tốt vận tốt là được

Ai đúng ai sai trời biết là được

Tích đức tu thân kiếp sau cũng được

Thiên hạ vạn vật tùy duyên là được

Có rất nhiều việc nhìn xa là được

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói