#baihoccuocsong – Duyên

Thuận duyên mọi việc dễ dàng

Nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công

Có duyên thì chuyện khó cũng song

Không duyên chớ đợi chớ chông làm gì

Còn duyên thì ở đừng đi

Hết duyên chấp nhận có chi phải buồn

Thiện duyên phải giữ luôn luôn

Ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói