Bán Hàng Online: Định Vị Bản Thân ( Biết Mình)

Bán Hàng Online: Định Vị Bản Thân ( Biết Mình)

Phân Loại Con Người

Phân Loại Người ( Xét Theo Thái Độ )

  • Người Đại Khôn (Đại Nhân): Thuần phần người không có phần con nào
  • Người Khôn Ngoan ( Trung Nhân): Khôn nhưng vẫn có phần con
  • Người Khôn Tranh – Khôn Lỏi ( Tiểu Nhân) : chủ yếu phần con, lâu lâu có phần người

Phân Loại Người (Xét Theo Trình Độ)

  • Người Ngu : Luôn Thể Hiện Mình Thông Minh – Giả khôn
  • Người Đại Ngu : Luôn Thể Hiện Mình Thông Minh – Giả khôn
  • Người Thông Minh : Giả ngu

Phân Loại Người (Thái Độ + Trình Độ)

  • Người Đại Ác ( Tiểu Nhân, Đại Ngu)
  • Người Ác ( Tiểu Nhân, Ngu )
  • Người Nhân Từ ( Khôn, Thông Minh )

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói