#chame – Đạo Làm Con

Đừng chê Cha Mẹ mình nghèo

Đừng vì sĩ diện nghe theo miệng đời

Đừng để nước mắt mẹ dơi

Đừng cậy hiểu biết cãi lời của Cha

Vì khi bão táp phong ba

Chẳng ai bên cạnh ngoài cha mẹ mình

Công Cha Nghĩa Mẹ nặng tình

Ghi tâm khắc cốt nặng tình đạo con

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói