#ChaMe – Phụng Dưỡng Cha Mẹ Khi Còn Có Thể

Khi Cha Mẹ còn sống thì không lo phụng dưỡng

Khi Cha Mẹ Chết thì mới xây mồ to mả đẹp

Lúc đó mới biết phụng dưỡng

Mà khi Mình biết phụng dưỡng thì Cha Mẹ đã hóa người thiên cổ rồi

Lúc bấy giờ muốn phụng dưỡng cũng không được

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói