Kinh Doanh Online: 6 Cấp Độ Nhận Thức Của Con Người

Kinh Doanh Online: 6 Cấp Độ Nhận Thức Của Con Người

 

Cấp độ 1: Ghi Nhớ (Biết)

Ghi nhớ là khả năng khôi phục, ghi nhận và nhớ lại kiến ​​thức có liên quan. Hay nói cách khác, ghi nhớ là khi sinh viên có thể nhắc lại các thông tin, kiến thức đã học.

Cấp độ 2: Hiểu

Hiểu là khả năng diễn đạt ý nghĩa của thông điệp bằng miệng, văn bản hay hình ảnh. Hiểu không chỉ đơn thuần là nhắc lại một thông điệp nào đó. Chúng ta cần thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua diễn giải, nêu gương, phân loại, tóm tắt, suy luận, so sánh và giải thích.

Cấp độ 3: Thực Hành/ Làm / Vận Dụng

Áp dụng là khả năng vận dụng các thông tin, kiến thức đã học vào một tình huống, thí nghiệm nào đó.

Cấp độ 4: Phân Tích

Phân tích là khả năng chia thông tin, kiến thức thành các phần nhỏ, sau đó xác định cách các phần nhỏ đó liên quan với nhau và với một cấu trúc hoặc mục đích tổng thể.

Cấp độ 5: Đánh Giá

Đánh giá là dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn thông qua việc kiểm tra và phê bình để đưa ra một phán quyết, nhận định về một vấn đề.

Cấp độ 6: Sáng Tạo

Đây là cấp độ cao nhất của thang đo Bloom. Sáng tạo là khả năng ghép các kiến thức, thông tin đã có lại với nhau để tạo thành một cấu trúc hay định lý mới.

 

Trong thực tiễn thì để làm giỏi một việc nào đó chúng ta cần phân bổ thời gian ra làm 2 phẩn đó là 20% thời gian để học để biết và hiểu về lý thuyến và chúng ta phải dành tới 80% thời gian còn lại để làm – đo lường – kiểm tra – cải tiến và tiếp tục quy trình này nhiều lần lập đi lập lại cho tới khi đạt được thành quả như mong muốn.


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói